Ai Prompt Wifu 2

Prompt sử dụng Model YesMix và Lora Fashion Girl v4.5, ae tải Model và Lora về trước nhá:

- Model: YesMix - download
- Lora: Fashion Girl v4.5  - download

Dành cho các ae mới nhập môn, chưa biết thêm Model và Lora:

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Stable Diffusion: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan-cai-dat-stable-diffusion-tu-a-den-z/
- Hướng dẫn thêm Model: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan/huong-dan-co-ban-them-va-su-dung-model-tren-stable-diffusion/
- Hướng dẫn thêm Lora: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan/lora-la-gi-huong-dan-cai-dat-va-su-dung/

Hoặc không cần phải cài đặt, ae có thể chạy bản colab của VuTruAi, tui đã tích hợp sẵn Model và Lora cho ae:
https://colab.research.google.com/drive/1yO2XcKyFItUiY-SKWzfVgnb2-ANjdbsl?usp=sharing
Lưu ý nhớ chọn Model và Lora trước khi khởi động:

Nào múc thôi

Prompt:
(extremely delicate and beautiful:1.3),1girl,fashi-girl, bangs, blue eyes, bow, brown hair, closed mouth, from side, hair between eyes, hair bow, lantern, light particles, long sleeves, looking at viewer, medium hair, night, red bow, solo, star (symbol), upper body,red lips,realistic, <lora:fashiongirl-lora-v4.5-32dim:0.7>,large breast
Negative prompt:
(easynegative),(signature:1.2),(artist name:1.2),(watermark:1.2)
Width: 512
Height: 768
Scale: 8
Step: 30
Sampling: DPM++ 2M Karras
Seed: 1217363631

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *