Ai Prompt Wifu 4

Prompt sử dụng Model YesMix và Lora Fashion Girl v4.5, ae tải Model và Lora về trước nhá:

- Model: YesMix - download
- Lora: Fashion Girl v4.5  - download

Dành cho các ae mới nhập môn, chưa biết thêm Model và Lora:

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Stable Diffusion: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan-cai-dat-stable-diffusion-tu-a-den-z/
- Hướng dẫn thêm Model: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan/huong-dan-co-ban-them-va-su-dung-model-tren-stable-diffusion/
- Hướng dẫn thêm Lora: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan/lora-la-gi-huong-dan-cai-dat-va-su-dung/

Hoặc không cần phải cài đặt, ae có thể chạy bản colab của VuTruAi, tui đã tích hợp sẵn Model và Lora cho ae:
https://colab.research.google.com/drive/1yO2XcKyFItUiY-SKWzfVgnb2-ANjdbsl?usp=sharing
Lưu ý nhớ chọn Model và Lora trước khi khởi động:

Nào múc thôi

Prompt:
1girl, bangs, bare shoulders, black pants, breasts, breasts squeezed together, grey background, hair between eyes, huge breasts, long hair, looking at viewer, pants, parted lips, red eyes, shirt,crop top, simple background, sleeveless, sleeveless shirt, solo, turtleneck, v arms, white hair,(shiny skin),(masterpiece:1.4),(best quality:1.4),mature female,fashi-girl,red lips, <lora:fashiongirl-lora-v4.5-32dim:0.7>
Negative prompt:
(easynegative),(signature:1.2),(artist name:1.2),(watermark:1.2) ,bad-hands-5
Width: 640
Height: 960
Scale: 8
Step: 30
Sampling: DPM++ 2M Karras
Seed: 1527092150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *