Ai Prompt Wifu 3

Prompt sử dụng Model YesMix và Lora Fashion Girl v4.5, ae tải Model và Lora về trước nhá:

- Model: YesMix - download
- Lora: Fashion Girl v4.5  - download

Dành cho các ae mới nhập môn, chưa biết thêm Model và Lora:

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Stable Diffusion: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan-cai-dat-stable-diffusion-tu-a-den-z/
- Hướng dẫn thêm Model: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan/huong-dan-co-ban-them-va-su-dung-model-tren-stable-diffusion/
- Hướng dẫn thêm Lora: https://vutruai.com/stable-diffusion/huong-dan/lora-la-gi-huong-dan-cai-dat-va-su-dung/

Hoặc không cần phải cài đặt, ae có thể chạy bản colab của VuTruAi, tui đã tích hợp sẵn Model và Lora cho ae:
https://colab.research.google.com/drive/1yO2XcKyFItUiY-SKWzfVgnb2-ANjdbsl?usp=sharing
Lưu ý nhớ chọn Model và Lora trước khi khởi động:

Nào múc thôi

Prompt:
1girl, fashi-girl,bangs, black eyes, black hair, japanese clothes, kimono, long hair, looking at viewer, ponytail, solo, upper body,outdoors, white kimono,goddess,extremely delicate and beautiful,red lips,smile,looking to the side,realitic,mature female, <lora:fashiongirl-lora-v4.5-32dim:0.5>, big breast
Negative prompt:
(easynegative),(signature:1.2),(artist name:1.2),(watermark:1.2)
Width: 512
Height: 768
Scale: 8
Step: 30
Sampling: DPM++ 2M Karras
Seed: 2506207714

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *