Prompt cho tâm hồn từ loli đến siêu to khổng lồ

Dưới đây là các keyword về “tầm hồn” chuyên dành cho các anh em hentai, biến thái, súc v… giống tui 🤣🤣🤣

Các mức độ “tâm hồn” theo thứ tự từ loli đến người tốt:

flat chest:phẳng
small breasts:hơi cong 1 xí
tiny breasts:bé
medium breasts: vừa tay
large breasts: to tròn
big breasts:người tốt
huge breasts: rất tốt
gigantic breasts: tốt vãi b

Prompt và các thông số mẫu cho anh em:

Prompt:
masterpiece, (best quality:1.3), Amazing, 1girl, solo, a beautiful woman, cute, (flat chest :1.2), glamorous, elegant, smile, sparkling eyes, sexy eyes, seductive eyes, beautiful detailed eyes, beautiful detailed nose, finely detail, depth_of_field, extremely detailed CG unity 8k wallpaper, (full body:1.2), (arms_behind_back), portrait, (standing split:1.5), red hair, red eyes, breasts, middle breasts, long hair, skirt, looking at viewer, red skirt, frills, black thighhighs, thighhighs, high-waist skirt, short skirt, bangs, shirt, blush, thighs, red dress, autumn leaves, day, autumn, outdoors, <lora:GirlfriendMix2:0.7>
Negative prompt:
(badhandv4:1.4), (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, bad anatomy, bad hands, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)) watermark, (Strabismus),
Steps: 80
Sampler: DPM++ 2M
CFG scale: 7
Size: 512×768
Seed: 1636676292
Model: majicmixRealistic_v5 (download tại đây)
Lora: GirlfriendMix2 (download tại đây)

Anh em thay chữ “flat chest” trong prompt bằng các keyword trong danh sách để thay đổi “tâm hồn” theo sở thích của mình.

Kết quả:

Bonus: Anh em add thêm lora covered_nipples_v20 vào để cảm nhận sự khác biệt (để tầm 0.3 – 0.5) 😋😋

<lora:covered_nipples_v20:0.4>
Tải lora tại đây: https://vutruai.com/stable-diffusion/lora-covered-nipples-13/

Nhắn nhủ

Anh em có hình đẹp đừng quên share vào group nha, cùng nhau chia sẻ cùng nhau tiến bộ:

https://www.facebook.com/groups/1199183947289208

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *